Szukaj

Przykona, 8 czerwca 2020r.

RRG.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz.256 ze zm.), w związku 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283ze zm.), Wójt Gminy Przykona

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Inwestora – Neo Solar Group Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „Elektrowni Fotowoltaicznej Przykona wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Przykona w pięciu sektorach.

Sektor I - na działkach o numerze ewidencyjnym 253, 259, 260, 262, 265 w obrębie Gajówka, działki nr 212, 213, 214, 205 w obrębie Jeziorko oraz działki nr 402, 403, 389, 390, 391, 392, 292/10, 293/6, 295/4, 295/5, 378, 405/1, 405/5, 405/16, 405/17, 405/18, 405/19, 406, 463/3, 398, 399, 400/5 w obrębie Psary,

Sektor II – działki o nr 269/1, 270/4, 619, 631/1, 648, 169/7, 647, 649, 650, 866, 268, 293/2, 652 w obrębie Zimotki oraz działki nr 404/2, 404/3, 408/1, 408/2, 262, 408/3, 433/1, 433/2 w obrębie Psary,

Sektor III – działki o nr 9/2, 10, 11, 12/1 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 96/9, 110/2, 109/4, 131/2, 159, 95/3, 95/5, 96/8, 109/6, 110/3, 124/2, 131/1, 158, 160, 161 w obrębie Dąbrowa, dz. nr 404/6, 404/5, 472 w obrębie Psary oraz dz. nr 632/2, 630/2, 630/3, 633/1, 865, 630/4, 633/5, 639 w obrębie Zimotki,

Sektor IV – działki o nr 636/2 w obrębie Zimotki,

Sektor V – działki o nr 14/3, 15/3, 16/3, 16/4, 17/5, 17/7, 17/9, 18/4, 49/1, 50/1, 51/6, 51/7, 52/1, 55/4, 56/4, 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 24/4, 49/2, 50/2, 51/2 w obrębie Dąbrowa, gmina Przykona.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, w pokoju nr 16, w godz. od 8ºº do 15ºº.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji środowiskowej jest Wójt Gminy Przykona.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, w związku z czym niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona: www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona, Sołectwa Psary i Dąbrowa.

W przypadku nie zgłoszenia uwag w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia, niniejszego pisma uznaje się, że Strona odstępuje od skorzystania z zasady określonej w art. 10 § 1 Kpa.

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy Przykona

 

 

Otrzymują:

  1. strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
  2. aa