Dzisiaj jest poniedziałek, 06 grudzień
Imieniny Mikołaja i Emiliana

 Wójt Gminy Przykona  

                                                                                                                                                                                                                                                                      Przykona, 4 czerwca 2020r.

 

RRG.6220.3.2020

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz.256), w związku z art. 73 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283), Wójt Gminy Przykona

zawiadamia strony postępowania

o wszczęciu postępowania w dniu 29 maja 2020r. na wniosek Inwestora – Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji składowiska odpadów paleniskowych i odpadów stałych Elektrowni Adamów w odkrywce Zachodniej”.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerze ewidencyjnym 323/2 w obrębie Psary, nr ew. 162/2 w obrębie Olszówka, nr ew. 243/2 w obrębie Gajówka, nr ew. 354 w obrębie Rogów, nr ew. 457, 431/3, 431/4, 437/2, 440/3 oraz 440/4 w obrębie Laski,

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, w pokoju nr 16, w godz. od 8ºº do 15ºº.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji środowiskowej jest Wójt Gminy Przykona.

Zgodnie z art. 64 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii bądź uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Turku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, w związku z czym niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona: www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona i Sołectwa Psary, Laski, Olszówka, Rogów.

 

 

Roman Marciniak

Zastępca Wójta Gminy


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4632566 gościem