Szukaj

Przykona, 15 czerwca 2020r.

RRG.6220.5.2020

OBWIESZCZENIE

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

            Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz.256 ze zm.), w związku z art. 73 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Przykona

zawiadamia strony postępowania

o wszczęciu postępowania na wniosek Krzysztofa Krukowskiego prowadzącego działalność gospodarczą Earth Energy Krzysztof Krukowski, Żakowice 1A, 99-314 Krzyżanów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Przykona o mocy łącznej do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 87/1, 87/2, 89/2, 89/3, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93, 94/1, 94/2, 99/1, 99/2, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 107, 108/1, 108/2, 108/3, 109/1, 109/2, 110/1, 110/2, 111/1, 111/2, 112, 113, 114 obręb Przykona, gm. Przykona, powiat turecki”.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, w pokoju nr 16, w godz. od 8ºº do 15ºº.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji środowiskowej jest Wójt Gminy Przykona.

Zgodnie z art. 64 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii bądź uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Turku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, w związku z czym niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona: www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona i Sołectwa Przykona i Olszówka.

 

 

 

Roman Marciniak

Zastępca Wójta Gminy