Szukaj

O opłatach za śmieci

Stawki opłaty zostały określone Uchwałą Nr 0007.32.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i kształtują się następująco:

1.     W Przykonie założono, że świadomość mieszkańców oraz realizowane akcje informacyjne będą prowadziły do powszechnej segregacji odpadów, dzięki czemu mieszkańcy poniosą niższe koszty. Jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca wynosić będzie 8,5 zł.

Osoby, które nie zdecydują się na segregowanie odpadów, muszą się liczyć
z wyższą opłatą, która wyniesie dla nich 28 zł miesięcznie.

2.     Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza, a także każda nieruchomość, na której powstają odpady np. działki rekreacyjne, cmentarze, domy letniskowe, hotele), są zobowiązani do zawarcia bezpośrednio umowy z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy Przykona (wykaz podmiotów zakładka Odpady komunalne).

3.     W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym to jest takich, które
w części są zamieszkałe, a w części prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza, są zobowiązane jednocześnie do:

-  uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej,

-  indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów- na część nieruchomości niezamieszkałej, z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy Przykona (wykaz podmiotów zakładka Odpady komunalne).

      Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.