Dzisiaj jest sobota, 25 styczeń
Imieniny Pawła i Miłosza

Zbiornik wodny Przykona

projekt zagospodarowania zbiornika
 
 
Lokalizacja zbiornika
 
Zbiornik wodny Przykona zlokalizowany jest na obszarze górniczym w obrębie zwałowiska wewnętrznego odkrywki Adamów w osi starego koryta rzeki Teleszyny Środkowej w granicach gminy Przykona. Od strony wschodniej zbiornik otoczony jest kompleksem leśnym,  który stanowi miejsce spacerów i wypoczynku. Atrakcyjność lokalizacji wyznacza także położenie w odległości 3 km od drogi krajowej Nr 72 Konin-Turek-Łodź i sąsiedztwo drogi powiatowej Nr 16404 Smulsko-Słomów-Sarbice.
 

Przeznaczenie zbiornika
 
Podstawowym przeznaczeniem zbiornika jest zagospodarowanie, w regionalnym systemie małej retencji, nadwyżek wody ze zlewni rzeki Teleszyny położonej powyżej zbiornika i okresowo wód ze studni głębinowych odprowadzanych do rzeki Teleszyny.
Ponadto zbiornik przyczyni się do:
-    poprawy mikroklimatu okolicy,
-    umożliwi rekreację mieszkańcom okolicznych miejscowości w tym Turku,
-    zapewni punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych,
-    stworzy warunki siedliskowe dla wielu gatunków ptactwa i ryb.
 
 
Parametry techniczno-eksploatacyjne zbiornika

 
-powierzchnia terenu objęta rekultywacją 242,1 ha
-powierzchnia czaszy zbiornika w granicach górnej krawędzi skarp 168,59 ha
-powierzchnia na poziomie średniego zwierciadła wody 106,00m npm 135,04 ha
-powierzchnia obrzeża czaszy zbiornika 73,51 ha
-powierzchnia wyspy  ok. 3 ha
-powierzchnia wyspy powyżej poziomu maksymalnego zwierciadła wody 3,43 ha
-powierzchnia zlewni zbiornika bez zlewni Górnej Teleszyny 9,0 km2
-powierzchnia zlewni zbiornika ze zlewnią Górnej Teleszyny 204,0 km2
 
 
Rekreacyjne wykorzystanie zbiornika
    
      Wzdłuż  południowego brzegu zbiornika rozciąga się piaszczysta plaża przy której w okresie letnim funkcjonuje strzeżone kąpielisko. Na zbiorniku zainstalowane są  trzy pomosty z których jeden pełni rolę przystani żeglarskiej, drugi znajduje się przy strzeżonym kąpielisku a trzeci wykorzystywany jest przez wędkarzy.
       Wypoczywający nad zbiornikiem mogą korzystać z wypożyczalni sprzętu pływającego,  małej gastronomi oraz ogólnie dostępnego punktu sanitarnego. Specyficzne położenie zbiornika z jego nieosłoniętym zachodnim brzegiem stanowi doskonałe miejsce do uprawiania sportów wykorzystujących wiatr a szczególnie windsurfing'u.
      Na terenach w położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, tj. w miejscowościach Dąbrowa i Zimotki wydzielono 135 działek pod budownictwo letniskowe o pow. od 630 do 1000m2, co stanowi całościowo powierzchnię 20 ha.
         Działki usytuowane są w dwóch zespołach: zachodnim 51 działek i wschodnim 84 działki. W środkowej części terenu przeznaczonego pod budownictwo letniskowe i rekreację projektuje się główny ciąg pieszy stanowiący dojście do terenów rekreacyjnych położonych nad zbiornikiem wodnym. Po obu stronach głównego ciągu pieszego,  są dwie działki ( o łącznej powierzchni 0,88 ha) przeznaczone pod lokalizację obiektów infrastruktury i obsługi rekreacji.
Wszystkie działki mają dostęp do  sieci elektrycznej, wodociągowej kanalizacyjnej.   

 zdj?cie zbiornikaPokaż Zbiornik Wodny Przykona na większej mapie
 

Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3131857 gościem