Dzisiaj jest wtorek, 02 czerwiec
Imieniny Erazma i Marianny

Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy Przykona

XVI Sesja Rady Gminy Przykona odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 roku o godz. 1300 na sali OSP – świetlica w Przykonie.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną prosimy o śledzenie transmisji on-line. 

 

Porządek obrad :

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.                 

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski radnych.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020-2026.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przykona oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania
i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Przykona.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Jakubka, Gmina Przykona.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu monitorującego Program Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017/2023.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona.

19. Informacja dotycząca podjętych działań i zamierzeniach w zakresie Tarczy Antykryzysowej.

20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

21. Wolne wnioski i zapytania.

22. Zamknięcie XVI sesji Rady Gminy Przykona.

 

Transmisja z Sesji dostępna będzie pod adresem: https://crv.pl/transmisja-wielkopolskie-rada_gminy_przykona

 

 

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3276923 gościem