Dzisiaj jest niedziela, 12 lipiec
Imieniny Jana i Gwalberta

W dniu 28 maja 2020 r. odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Przykona , poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Stałych Rady Gminy. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak. Porządek obrad obejmował następujące tematy:

1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki.
3. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Bądków Drugi, Boleszczyn, Dąbrowa, Gajówka, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Psary, Smulsko, Zimotki.
4. Określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Przykona.
5. Ustalenie dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona.
6. Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przykona na lata 2020-2022.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
8. Stan Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Rejonie Działania Komendy Powiatowej Policji.

Projekty uchwał ,które zostały poddane pod głosowanie omawiali Krystyna Kuźnicka, Anna Robaszek, Tomasz Rosiak – inspektorzy oraz Karolina Szewczyk – pomoc administracyjna.

Podczas sesji zostały złożone następujące wnioski:

- naprawa ubytków na drodze gminnej Bądków Drugi – Boleszczyn

- możliwość montażu znaków przy lasach ,,zakaz wyrzucania śmieci,,

- przeprowadzenie szkolenia dla radnych w zakresie RODO

- przegląd ścieżek pieszo-rowerowych

- dostarczenie radnym rejestru wniosków dot. wyżej wymienionych punktów 1,2,3 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego ustosunkowującego się do udostępnienia w/w rejestru.

Odpowiedzi na wnioski udzielił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Powszechny Spis
ROLNY 2020

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3344810 gościem