Dzisiaj jest niedziela, 12 lipiec
Imieniny Jana i Gwalberta

XIX Sesja Rady Gminy Przykona odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 roku o godz. 1300 na sali OSP – świetlica w Przykonie.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną prosimy o śledzenie transmisji on-line pod adresem: https://crv.pl/transmisja-wielkopolskie-rada_gminy_przykona

Porządek obrad :

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski radnych.
7. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona.              
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2019 rok.
10. Odczytanie opinii Komisji stałych o wykonaniu Budżetu Gminy za  2019 rok.                                           
11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy za 2019 rok.
12. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przykona o przebiegu  wykonania budżetu za 2019 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla  Wójta Gminy Przykona z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.    
13. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Finansowego za 2019 rok  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  Przykona  za 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przykona absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za 2019 rok.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Przykona na lata 2020-2026.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.
20. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i  wnioski radnych. 
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie XIX sesji Rady Gminy Przykona.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Powszechny Spis
ROLNY 2020

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3344684 gościem