Dzisiaj jest wtorek, 27 lipiec
Imieniny Julii i Natalii

Projekt porządku obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Olszówka, Psary, Rogów, Zimotki.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Przykona do standardu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2020 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
  w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg z dnia 11.05.2021r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skarg z dnia 11.05.2021r.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad XXXI Wspólnego Posiedzenia Komisji Stałych.

NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4274982 gościem