Dzisiaj jest wtorek, 27 lipiec
Imieniny Julii i Natalii

XXX sesja Rady Gminy Przykona odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 13 00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona ( sala nr 33 ) .

Porządek obrad :

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.  Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Wnioski radnych.
7.  Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy za 2020 rok.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona.              
9.   Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2020 rok.
10. Odczytanie opinii Komisji stałych o wykonaniu Budżetu Gminy za  2020 rok.                                           
11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy za 2020 rok.
12. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przykona o przebiegu  wykonania budżetu za 2020 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla  Wójta Gminy Przykona z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.    
13. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Finansowego za 2020 rok  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  Przykona  za 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przykona absolutorium
z tytułu wykonywania budżetu za 2020 rok.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 1.06.2021r.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 1.06.2021r.
20. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i  wnioski radnych. 
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie XXX sesji Rady Gminy Przykona.

NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4274788 gościem