Dzisiaj jest środa, 20 styczeń
Imieniny Fabiana i Sebastiana

W dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Przykona, na Sali OSP - świetlicy w Przykonie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych.

Projekt porządku obrad :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020-2026.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasały z upływem roku budżetowego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przykona na lata 2021-2026.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2021.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
9. Przedstawienie informacji dotyczącej realizacji zadań oświatowych Zespołu Szkół w Przykonie za rok szkolny 2019-2020.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia braków formalnych.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołania od uznania skargi za bezzasadną z dnia 18 grudnia 2020r.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 18.12.2020r.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad XXVI Wspólnego Posiedzenia Komisji Stałych.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Powszechny Spis
ROLNY 2020

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3811006 gościem