Dzisiaj jest środa, 20 styczeń
Imieniny Fabiana i Sebastiana

XXV sesja Rady Gminy Przykona odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Przykona, na Sali OSP - świetlicy w Przykonie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski radnych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020-2026.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasały z upływem roku budżetowego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2018-2025.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2021.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia braków formalnych.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołania od uznania skargi za bezzasadną z dnia 18 grudnia 2020r.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 18.12.2020r.
16. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie XXV sesji Rady Gminy Przykona.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Powszechny Spis
ROLNY 2020

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3811144 gościem