Dzisiaj jest wtorek, 27 lipiec
Imieniny Julii i Natalii

XXIX sesja Rady Gminy Przykona odbędzie się w dniu 27 maja 2021 roku o godz. 1400 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona ( sala nr 33 ) .

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Wystąpienia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
4.  Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5.  Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
6.  Interpelacje i zapytania radnych.
7.  Wnioski radnych.
8.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Olszówka, Psary, Rogów, Zimotki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Przykona do standardu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2020 r.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg z dnia 11.05.2021r.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skarg z dnia 11.05.2021r.
17. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie XXIX sesji Rady Gminy Przykona.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4274828 gościem