Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 214/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2021 r.

 Zarządzenie Nr 214/2021
Wójta Gminy Przykona
z dnia 12 lutego 2021 r.

 

w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2021 rok dla organizacji pozarządowych.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządzam co następuje:

 

§ 1 W oparciu o przedłożoną propozycje Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia złożonej oferty na dofinansowanie zadania z zakresu pożytku publicznego w 2021 r. dokonuję podziału środków finansowych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2 Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 

Do pobrania:

1) Załączniki do zarządzenia.