rok 2018

Zarządzenie Nr 308/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 marca 2018 roku

Zarządzenie Nr 308/2018
Wójta Gminy Przykona
z dnia 27 marca 2018 roku

 

 

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego  Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej  Gminy  Przykona   za 2017 rok

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.Przedstawia się Radzie Gminy Przykona i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informacje o stanie mienia komunalnego oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury  Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2017 r.

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 

Do pobrania:

 

1) Załączniki do zarządzenia - (*.ZIP 23M)

 

 


 

 

 

 

 

Lista wiadomości
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2018 rok dla organizacji pozarządowych.
W sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2018 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2018 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
28 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1953 roku, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat i wcześniej, oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
w sprawie ustalenia aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2018 rok
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2018 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2017 rok
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2018 r.
w sprawie: przyznania dotacji na realizacje zadań Gminy w zakresie sportu na 2018 rok
w sprawie: podziału dotacji na realizacje zadań Gminy w zakresie sportu na 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2018 r.