rok 2015

Uchwała Nr 0007.31.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.

Uchwała Nr 0007.31.2015
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 25 marca 2015 r.

 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku , Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§1

 Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Przykona i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Gmina przejmuje obowiązki od właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki dla nieruchomości zamieszkałych w następującym zakresie:
1) jeden pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 120 l dla nieruchomości zamieszkałej oraz worki do selektywnej zbiórki.
2) jeden pojemnik 120l  przeznaczony do zbierania żużlu, popiołu paleniskowego i pyłów z kotłów domowych.
2. W przypadku gdy zgromadzone zmieszane odpady komunalne oraz żużle, popiół paleniskowy i pyły z kotłów domowych nie mieszczą się w dostarczonych przez gminę pojemnikach, właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w dodatkowe pojemniki na własny koszt.
3. Od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach o pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przykona.
4. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
5. Odpady zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, metale, żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych odbierane będą w każdej ilości z częstotliwością:
1) szkło białe i kolorowe - odbierane raz na 2 miesiące;
2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - odbierane raz w miesiącu
3) żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych - odbierane raz w miesiącu w okresie grzewczym (od 1 października do 30  kwietnia).
6. Właściciel nieruchomości winien dbać o stan techniczny i czystość pojemników zgodnie
z wymogami regulaminu.

§3

 1.W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych bezpłatnie przyjmowane
są następujące frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie z terenu gminy Przykona powstałych na nieruchomościach zamieszkałych:
1) biodegradowalne, w tym odpady zielone i ogrodowe,
2) papier i tektura,
3) tworzywa sztuczne,
4) metale,
5) szkło,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyte opony,
10) przeterminowane leki i chemikalia,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, z niewielkich remontów prowadzonych samodzielnie,
12) odzież i tekstylia,
13) żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych
2. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy.
3. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie worki na zbierane selektywnie odpady komunalne (tj. szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości.

 §4.

 Właściciele nieruchomości  w przypadkach niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają możliwość zgłaszania uwag w terminie 2 dni od zaistnienia zdarzenia:
1) osobiście w Urzędzie Gminy od Pn. do Pt. w godz. 7.30- 15.30
2) pisemnie na adres: Urząd Gminy Przykona. ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, bądź mailem na adres przykona@przykona.pl
3) telefonicznie pod numer tel. 63 279 10 28 od pn. do pt. w godz. 7.30- 15.30.
§5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.   

 
§ 6.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Przykona Nr 0007.260.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 §7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy
 
Stanisław Bryl

 
Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025".
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bądków Drugi, Dąbrowa, Ewinów, Gajówka, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów w gminie Przykona
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 ro
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przykona
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona i Młyniska, gm. Przykona
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przykona
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Wichertów, Psary i Bądków Drugi
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację rojektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. regulacji dróg gminnych
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 – 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności Gminy
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2015 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2015.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2015.
w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Nieskończoność" w Sarbicach Szkoły Podstawowej w Sarbicach
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036