Jesteś tutaj:   

Zarządzenie nr 264/2021

Zarządzenie Nr 264/2021
Wójta Gminy Przykona

z dnia 15 października 2021r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2021 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 poz.1372. art. 11 i art. 13 w związku
z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie /Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.  i Uchwały Nr 0007.104.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam
co następuje:

 1. §1 Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2021 r.

§ 2 Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

§ 3 Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                       

 

                   

                                                                                     /-/ Mirosław Broniszewski      

                                                                       Wójt Gminy                          

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 264/2021

Wójta Gminy Przykona

z dnia 15 października 2021 r.

 

 

I  Wójt Gminy Przykona ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku następującego zadania publicznego:

 

 Pomoc społeczna

 

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Przygotowanie i dostarczenie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób samotnych i i osób w trudnej sytuacji życiowej.

6.000,00 zł

 

 

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
  w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie /Dz. U. z 2020 poz.1057  ze zm.  prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 2. Oferenci, o których mowa w ust. 1 składają pisemną ofertę zawierającą wszystkie dane,
  o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznegoz dnia 24 października 2018 roku  wsprawie wzoru ofert  i  ramowego wzoru umów  dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
 3. Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 4. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.
 5. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Oferent lub oferenci wyłonieni przez Komisję Konkursową otrzymają dotację w formie powierzenia lub wsparcia. Przy udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania wymagany jest wkład finansowy, na który mogą składać się: finansowe środki własne, środki finansowe z innych źródeł oraz wkład osobowy. Wkład finansowy organizacji musi stanowić co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania. Z dotacji mogą być poniesione koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, a w szczególności:
 •  koszty związane z wynagrodzeniem osób niezbędnych do realizacji zadania ( nie mogą przekroczyć 50%wnioskowanej dotacji),
 •  koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego zadania np. zakup żywności, materiałów programowych, konkursowych nagród rzeczowych, biletów wstępu, środków żywnościowych,  ubezpieczenie uczestników zadania, transport, wynajem obiektu
 •  koszty delegacji i przejazdów niezbędnych przy realizacji zadania,
 •  koszty administracyjne zadania tylko w części dotyczącej realizacji zadania ( nie mogą przekroczyć 10%wnioskowanej dotacji) np. koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, obsługa księgowa
 •  koszty lokalowe( czynsz, media –gaz, energia, woda, ogrzewanie) tylko w części dotyczącej realizacji zadania.
 1. Nie są kwalifikowane w ramach realizacji zadania następujące koszty:
 • poniesione przed rozpoczęciem i po zakończeniu okresu realizacji zadania określonego
  w umowie,
 •  nie mające bezpośredniego związku z uzgodnionymi w umowie działaniami w ramach zleconego zadania,
 •  uprzednio sfinansowane ze środków budżetu państwa, Gminy Przykona lub innych źródeł, nie dozwolone jest podwójne finansowanie wydatku,
 • odsetki i kary,
 •  zakupu nieruchomości,
 • zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości o wartości początkowej przekraczającej w myśl przepisów podatkowych kwotę, powyżej, której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych.
 • z dotacji nie można finansować wynagrodzeń członków organizacji ubiegającej się o dotację oraz bieżącej działalności oferenta.
 1. Dodatkowo do oferty należy załączyć:

a. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących ważny do 3 miesięcy od daty jego wystawienia,

b. statut,

c. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,

d. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynika
to z innych dokumentów załączonych przez oferenta,

e. ewentualnie rekomendacje i opinie udzielone przez inne podmioty.

 1. Oferent, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą ofertę w zamkniętej kopercie wraz odrębnym kompletem załączników.
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Rozpatrywane będą jedynie oferty kompletne i poprawne złożone przez podmioty uprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę. Oferent zobowiązany jest  do utrzymania proporcji pomiędzy wkładem własnym a dotacją.
 5. Nie dopuszcza się przeliczania wkładu rzeczowego do całkowitego kosztu realizacji zadania.
 6. W ramach realizacji zadań nie przewiduje się możliwości podzlecania zadania.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania

 

Rodzaj zadania

Termin realizacji zadania

Warunki ( opis) realizacji zadania

Przygotowanie i dostarczenie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób samotnych i osób w trudnej sytuacji życiowej.

od dnia podpisania umowy do 24.12.2021 r.

 

 

Realizacja zadania wymaga
w szczególności wytypowanie zorganizowanie  i dostatrzenie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób samotnych i osób  będących w trudnej sytuacji socjalnej.  Adresatami zadania powinni być podopiecznymi GOPS w Przykonie. Zadanie może być realizowane na terenie Gminy Przykona albo poza jej obszarem.

 

 

 

 

 

 

IV Termin składania ofert

 1. 1.                  Termin składania ofert do dnia 12 listopada 2021 r.
 2. 2.                  Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Przykona w Punkcie Informacji, ul. Szkolna 7 osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu ofert do siedziby Urzędu gminy ( nie data stempla pocztowego).
 3. 3.                  Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią podmiotu i nazwą zadania, którego dotyczy oferta.
 4. 4.                  Oferty złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 podlegają odrzuceniu.
 5. 5.                  Wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 63 279 10 47
  w godz. 800-1500.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty

 1. Komisja Konkursowa zaopiniuje oferty w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął

       termin składania ofert.

 1. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

a) niewypełnienie wszystkich punktów formularza ofert,

b) złożenie oferty po terminie,

c) złożenie oferty na nie obowiązującym wzorze oferty,

d) złożenie oferty bez wymaganych załączników.

e) nie potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione załączonych kserokopii załączników,

f) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

g) cele statutowe oferenta nie są zbieżne z zadaniami ogłoszonymi w konkursie,

h) nie przedstawiono szczegółowego planu finansowego i rzeczowego,

i) oferta została nie podpisana lub podpisana przez osoby nieuprawnione do reprezentacji,

j) termin realizacji zadania nie pokrywa się z terminem wymaganym w ogłoszeniu zadania.

 1. Ocena formalna dokonywana jest przez członków komisji poprzez wypełnienie formularza oceny formalnej.
 2. Komisja po przeprowadzeniu oceny formalnej dokonuje oceny merytorycznej.
 3. Komisja dokonuje oceny ofert przyznając punkty według następujących kryteriów i skali punktów:
 • celowość i zasadność działania oraz możliwość realizacji zadania z zakresu pożytku  

       publicznego przez wnioskodawcę (0-20),

 • przedstawiona kalkulacja kosztów realizowanego zadania (0-30)
 • proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których     

             realizowane będzie zadanie publiczne (0-20);

 • w przypadku, oferty, która zakłada realizację zadania w formie wsparcia uwzględnia planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego(0-10);
 • planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-15);
 • analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-5).

6. Ocenę merytoryczną dokonuje indywidualnie każdy członek komisji. Ocenę merytoryczną komisji danej oferty ustala się przez wyliczenie średniej liczby punktów przydzielonych danej ofercie.

7.  Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Przykona.

8. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji, zamieszcza się w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona www.przykona.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona.

 

VI Gmina Przykona w roku 2020  przeznaczyła  na ten rodzaj zadania,  następujące środki finansowe :

 

Pomoc społeczna

Rodzaj zadania

Wysokość przekazanych dotacji w zł

Przygotowanie i dostarczenie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób samotnych i osób w trudnej sytuacji życiowej.

4.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2021 r.