ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (  Dz. U. z 2019 r. poz. 688  ze zm.) oraz „Programu Współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalności pożytku publicznego, Wójt Gminy Przykona zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert w zakresie pomocy społecznej w trybach określonych w/w ustawie. 

 

Zadaniem członka komisji konkursowej jest:
- ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz ustalonych  wewnętrznych procedur;
- proponowanie rozdziału budżetowych środków, przewidzianych w danym konkursie pomiędzy wybranymi oferentami.

Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez reprezentantów organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie są wskazane przez organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
4) osoby zgłoszone jako reprezentanci organizacji pozarządowych powinny posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu.

5) zostały wskazane przez osoby reprezentujące organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu członkom komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zadania komisji konkursowej szczegółowo określi Zarządzenie Wójta w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania otwartych konkursów ofert w roku 2020.

Termin i miejsce składania dokumentów – do dnia 31 stycznia 2020 r. w Punkcie Informacji Urzędu Gminy Przykona ul. Szkolna 7 62-731 Przykona. Zgłoszenie należy dokonać na  załączonym formularzu. Zgłoszenia niepełne oraz te, które nie będą zawierały wymaganych podpisów i/lub załączników nie będą brane pod uwagę przy wyborze członków komisji.
 
Wyboru osób wskazanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do pracy w komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Przykona.

Do pobrania:

1) Formularz zgłoszeniaowy.