Jesteś tutaj:   

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY PRZYKONA, ul.Szkolna 7, 62- 731 Przykona
           www.przykona.pl,  e-mail: przykona@przykona.pl
           tel. 063 279 10 18,  fax. 063 279 10 22
    godziny urzędowania: 730 - 1530
NUMER
RF-042-1
NAZWA USŁUGI
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Wydanie 2 z dnia
01.03.2007r
 
 
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
  1. Wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych  
            Załączniki:
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
 
 
II. OPŁATY:
 
1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na  rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
 
  • do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 525 zł,
  • 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )- 525
  • powyżej 18 % alkoholu-  2100 zł
 
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat finansowy- inspektor ds. księgowości podatkowej, pok. Nr 13, tel. 063 279 10 18
 
  
V. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych składany jest w pokoju nr 13. Wydanie zezwolenia wymaga uiszczenia opłaty w kasie Urzędu Gminy (nie później niż w dniu wydania zezwolenia)
  
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Od zezwolenia  przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie  za pośrednictwem Wójta Gminy Przykona, który wydał w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia.
 
 
 
VII. UWAGI:
 
Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenia wydawane są do 2 dni. Odbiór zezwolenia odbywa się osobiście. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA: art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm./, art. 18 ust. 1,3 i 9 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami/ i art. 104 KPA, w związku z uchwałami Nr XXXVIII/218/01 i XXXVIII/219/01 Rady Gminy Przykona w sprawie zasad wydawania, sprzedaży i warunków ich usytuowania oraz ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy.
 
 
NR KARTY  RF-042-1                  WYDANIE  2           Z DNIA   01.03.2007r.